Gmina Krasne do Rzeszowa

KWESTIONUJEMY INFORMACJE Załączone do biuletynu informacyjnego gminy Krasne

KWESTIONUJEMY INFORMACJE
Załączone do Biuletynu informacyjnego gminy Krasne

ROBIMY AKCJĘ

ZWALCZAMY MANIPULACJĘ

1. Nieprawdą jest, że zadłużenie miasta Rzeszów uniemożliwia nowe inwestycje. Zgodnie z najnowszym raportem agencji Fitch Ratings ocena wiarygodności kredytowej miasta jest pozytywna i dzięki prawidłowemu zarządzaniu strategicznemu miasto dysponuje wysoką zdolnością do finansowania nowych inwestycji.

Co więcej im większy budżet tym więcej możliwości. Budżet gminy Krasne wynosi około 32  mln, bez zaciągniętych kredytów, a z kredytami które są przewidziane około 44 mil zł. z tego wolnych środków na inwestycje może przeznaczyć tylko około 2,5 mln. Natomiast uchwalony budżet miasta Rzeszowa wynosi ok. 1 mld 200 mln, z czego miasto przeznacza na inwestycje ponad 305 mln, zł.
W Krasnem pozyskiwane środki unijne to margines, natomiast w Rzeszowie prezydent w wyniku złożonych wniosków i projektów pozyskał miliardowe kwoty ze środków unijnych.  Aby wyjaśnić, na czym polega różnica w wykazanej dysproporcji warto wskazać na dwa przykłady. Słynny most na Załężu kosztował łącznie 187 mln zł, ale gmina miasto Rzeszów ze swojego budżetu wydała tylko 17 mln zł. Natomiast rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Malawie kosztuje ok. 6, 5 mln zł, przy czym gminie Krasne udało się pozyskać z zewnątrz jedynie ok. 1, 5 mln zł, a z własnego budżetu gmina musiała przeznaczyć, aż ok. 5 mln zł.

2. Nieprawdą jest, że – połączenie gminy Krasne z gminą miasto Rzeszów zablokuje rozpoczęte inwestycje i tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na naszych terenach. Po przyłączeniu miasto nie tylko będzie kontynuować rozpoczęte inwestycje, ale także umożliwi szybsze i efektywniejsze ich zrealizowanie. Co więcej odnosząc się do skuteczności działań gminy warto wskazać, że po raz drugi Wojewoda Podkarpacki uchylił Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przygotowany przez władzę gminy w miejscowości Palikówka, co podkreśla nieudolność władz naszej gminy.

3. Nieprawdą jest, że – realizacja wszelkich rozpoczętych inwestycji na naszych terenach w tym m.in. hali sportowej w Malawie, przedszkola w Krasnem, przedszkola w Strażowie, jak również realizacja planowanych remontów na Wzgórzu św. Magdaleny w Malawie, przy starym Kościele w Krasnem oraz przy Starym Wisłoku zostanie zagrożona, ponieważ gmina miasto Rzeszów będzie kontynuować rozpoczęte inwestycje. Nadto środki pieniężne uzyskane z dobrowolnego połączenia obu gmin tj. co najmniej 100 mln bonusu, w zupełności zabezpieczą wszelkie rozpoczęte inwestycje.

4. Nieprawdą jest, że – nasi przedsiębiorcy stracą możliwość do ubiegania się o dofinansowania unijne, ponieważ uzyskanie dofinansowań nie zależy od miejsca działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowania unijne są dostępne zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich.

5. Nieprawdą jest, że – po przyłączeniu mieszkańcy gminy Krasne stracą bezpośredni dostęp do urzędu oraz zobowiązani będą do płacenia za parking. W miejscu Urzędu Gminy utworzony zostanie zamiejscowa Filia Urzędu Miasta Rzeszowa, w którym nadal będziemy załatwiać nasze sprawy. Natomiast strefa parkowania obowiązuje tylko w centrum miasta, co ułatwia dostęp do instytucji miejskich i wojewódzkich.

6. Nieprawdą jest, że – wzrosną podatki, a to z uwagi na fakt, iż ustawa z dnia 4 kwietnia 2016r. Poz.446 art.4ea pkt.5 gwarantuje, że po połączeniu dwóch gmin podatki nie mogą być wyższe, niż uprzednio.

7. Nieprawdą jest, że – wzrosną opłaty ze śmieci, ponieważ opłata w gminie Krasne za 4 osobową rodzinę wynosi 32 zł i śmieci wywożone są 2 razy w miesiącu, natomiast w Rzeszowie opłata wynosi 46 zł, jednakże śmieci wywożone są, aż 6 razy w miesiącu, co po przeliczeniu wynosi 15.30 zł przy dwukrotnym ich wywożeniu.

8. Nieprawdą jest, że – gmina Krasne ma niższe opłaty za ścieki, ponieważ opłaty za ścieki w poszczególnych sołectwach wynoszą kolejno: dla Krasne – 3, 67 zł, dla Malawy – 4,24 zł, a dla Strażowa i Palikówki – 4,83 zł, natomiast w mieście Rzeszów opłata wynosi tylko 3,78 zł, co oznacza, że jest ona niższa nawet o 1,05 zł. Odnosząc się zaś do opłaty za wodę z sieci wodociągowej koszt poboru nie ulegnie zmianie, a więc opłata pozostanie w wysokości 2, 62 zł/m3 , z ujęcia wody w Krasnem.

9. Nieprawdą jest, że – gmina zapewnia dobre warunki na nowe inwestycje, ponieważ gmina Krasne nie ma działek ani pomysłu, a ustawa o ochronie gruntów rolnych na to nie pozwala. Przykładem jest działka obok Auchana, której gmina Krasne nie może sprzedać od kilku lat.

10. Nieprawdą jest, że – przez Strażów  będzie przebiegała obwodnica miasta Rzeszowa, bo nie ma takich planów, a mapa publikowana przez gminę Krasne jest nieprawdziwa.

11. Nieprawdą jest, że – mieszkańcy utracą możliwość korzystania z własnych studni głębinowych. Po przyłączeniu pozostanie możliwość korzystania z dotychczasowych ujęć wody, a dodatkowo będzie ułatwiona możliwość awaryjnego zabezpieczenia korzystania z wodociągowej sieci miejskiej, której woda po modernizacja jest na wysokim poziomie.

12. Nieprawdą jest, że – koszt przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej jest w gminie Krasne znacznie niższy, bo różnica jest nieznaczna, a wykonanie przyłącza jest o wiele szybsze i bardziej dostępne w mieście Rzeszowie. Warto wskazać, iż władze gminy Krasne do tej pory nie spełniają ustawowego obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę, a to z uwagi na fakt, iż do tej pory kilkadziesiąt gospodarstw domowych na terenie gminy Krasne pozbawionych jest dostępu do wody i tylko dzięki przychylności władz Rzeszowa korzysta z sieci wodociągowej miejskiej lub w zupełności pozbawiona jest dostępu do wody.

13. Nieprawdą jest, że po przyłączeniu nie będziemy mieć radnych, którzy zadbają o potrzeby naszych mieszkańców, ponieważ czynione są kroki o utworzenie oddzielnego okręgu wyborczego dla przyłączonych terenów, aby w wyborach zapewnić reprezentacje mieszkańców w Radzie Miasta. Co więcej powstaną rady osiedla, z których opinią liczy się Prezydent miasta. Dodatkowo należy wskazać, iż w Rzeszowie istnieje budżet obywatelski.

14. Nieprawdą jest, że – połączenie gminy Krasne z Rzeszowem zagrozi funkcjonowaniu naszych gminnych przedszkoli i szkół, choćby, dlatego, że miasto Rzeszów nigdy nie zlikwidowało ani jednej placówki oświatowej na przyłączonych terenach, a żaden nauczyciel nie utracił zatrudnienia i poborów. Warto wskazać, iż w obliczu wchodzącej w życie ustawy, miejsca pracy nauczycieli w gimnazjach na terenie gminy Krasne są zagrożone, a Prezydent miasta Rzeszów gwarantuje pewność angażu, chociażby poprzez możliwość przeniesienia pokrzywdzonych nową ustawą nauczycieli na inne wolne stanowiska, dzięki połączeniu sieci szkół (w tym szkół średnich) i przedszkoli.

15. Nieprawdą jest, że – mieszkaniec gminy Krasne po przyłączeniu zobowiązany będzie do odpłatnej wymiany wszystkich dokumentów. Dowód osobisty, prawo jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów nie wymagają wymiany, aż do upływu daty ich ważności. Koszt wymiany dokumentów wynosi: Wymiana dowodu osobistego – za darmo.
• Wymiana prawa jazdy – jedynie 50 gr opłaty ewidencyjnej. Z pozostałych opłat mieszkańcy z terenów przyłączonych są zwolnieni.
• Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wymiana tablic rejestracyjnych, zmiana wpisu do karty pojazdu – 2 zł opłaty ewidencyjnej. Z pozostałych opłat mieszkańcy z terenów przyłączonych są zwolnieni.
• Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – za darmo.
• Wymiana dokumentów odbywać się będzie w specjalnych punktach na terenie sołectw.

16. Nieprawdą jest to, że – gmina przeznacza duże pieniądze na kluby sportowe i inne pozarządowe organizacje, ponieważ miasto Rzeszów w budżecie na ten cel przeznacza ponad 20 mil. zł. rocznie. Poza tym, jeżeli gmina Krasne przeznacza środki z budżetu na powyższe zadanie, z uwagi na niewielki budżet musi odebrać środki przeznaczone na inne cele.

17. Nieprawdą jest, że – mieszkańcy są w zdecydowanej większości przeciwni przyłączeniu, co wyrażali wielokrotnie, ponieważ jest to pierwsza możliwość przeprowadzenia referendum lokalnego w gminie Krasne, a poparcie za połączeniem gminy Krasne z Rzeszowem wzrasta z każdym rokiem. Wójt i rada gminy obawiają się wyników referendum, ponieważ do komisji gminnej i obwodowych nie włączyli ani jednego przedstawiciela wnioskodawców referendum – tak oto wygląda demokracja w naszej gminie w wydaniu naszych wybrańców. Ponadto w ostatnim czasie weszła w życie także ustawa o ochronie gruntów rolnych, co degraduje nas, jako wieś w rozwoju na lata, a przyłączenie do miasta zmieni naszą sytuację zarówno gospodarczą jak i inwestycyjną.

KOMENTARZE DO ULOTKI:
• Pani Ania ze Strażowa, która posiada dom o pow. 160m, budynki gospodarcze o łącznej pow. 150m na działce 30 arów płaci obecnie w gminie Krasne podatek roczny o wys. 1938, 80 zł ***, a w gminie miasto Rzeszów płaciłaby 852, 40 zł ***
• Dlaczego władze gminy nie opublikowały do tej pory na oficjalnej stronie internetowej prezentacji multimedialnej swoich dotychczasowej osiągnięć i planów na przyszłość wraz z zagrożeniami, jakie niesie przyłączenie do miasta Rzeszowa? Podejrzewamy, że brak publikacji spowodowany jest zmanipulowanymi i tendencyjnymi informacjami w niej zawartymi.

 

 

Join the discussion

  1. Pingback: Jak pracuje rada gminy Krasne. | Referendum Krasne

  2. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *